Apliko Online

1 Step 1

Formulari për aplikim

Emri
Mbiemri
Numri personal
Numri i telefonit
Email
Shuma
Qyteti
Lloji i kredisë
Gjinia
Mashkull Femer
Komenti

Unë siguroj që të gjitha të dhënat e mia personale të ofruara me lartë janë të sakta, në të kundërten pranoj që të bartë përgjegjesinë mbi çdo informatë të gabuar që mund të kem ofruar në aplikacion!

Unë jap pëlqimin tek IMF KosInvest që ti përdorin, përpunojnë dhe ti ruajnë të dhënat e mija personale me qëllim të identifikimit tim të qartë. Poashtu autorizoj IMF KosInvest që të bëjë vlerësim të aplikacionit për kredi, vlerësim të riskut kreditor gjatë kohës së marrëdhënies kontraktuale me IMF KosInvest dhe/ose vlerësim të kredibilitetit tim si person të ndërlidhur me kredi-marrje.